Издавање Клуба КЦК за нову годину
Autor Jelena Ivanović   
Friday, 21 October 2011


КЛУБ КЦК

Поновљена лицитација за издавање пословног простора Клуба КЦК за организовање дочека нове 2012. године одржаће се 24.10.2011. године у 12:00 сати у Белој сали Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. Почетна цена закупнине је 165.000,00 (сто шездесет пет хиљада) динара, без ПДВ-а.   

У наставку прочитајте текст целог огласа...

Предмет: Објављивање огласа          

Молимо Вас да за потребе Културног центра Крушевац преко Вашег листа «Победа» који излази у петак, 30.09.2011. године објавите Оглас следеће садржине:"

На основу Одлуке Управног одбора од 23.09.2011. године Културни центар Крушевац издаје  у закуп путем усменог јавног надметања Клуб КЦК, у виђеном стању, за дочек Нове 2012. године. Почетна цена закупнине је 165.000,00 (сто шездесет пет хиљада) динара, без ПДВ-а.   

УСЛОВИ:

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који на дан лицитације, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, Матични број правног лица и ПИБ.

-       Најнижи износ за подизање лицитације “корак” је 5% од износа почетне цене закупнине.

-    Правно лице, односно предузетник који излицитира наведени простор у обавези је да целокупни излицитирани износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од три дана од дана завршетка лицитације. Уколико не уплати целокупни излицитирани износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од лицитације и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан лицитације.

-       По уплати целокупног излицитираног износа закључиће се Уговор о закупу.

-       ПДВ по важећим законским прописима плаћа закупац, па на излицитирани износ закуподавац додаје 18% ПДВ-а по Закону о ПДВ-у.         

Такође обавезе закупца су:         

а) да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 85/2007 и Сл.Гласник РС бр. 91/2008) и документацију, достави СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део  Уговора о закупу.         

 б) Да сноси све трошкове према О.Ф.П.С. ( Организацији произвођача фонограма Србије) у складу са Накнадом за јавно саопштавање фонограма на основу тарифе о наплати накнада, а по испостављеној фактури од стране КЦК-а.         

Лицитација за наведени пословни простор ће се одржати дана 17.10.2011. године у 12:00 сати у Белој сали Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. У колико прва лицитација не успе друга се заказује под истим условима  и у истом простору за  24.10.2011.г.          

За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра, Топличина бр.2. Крушевац.»                   

С поштовањем,

                                                                            Директор  Културног центра Крушевац

Љубодраг Обрадовић

Poslednji put ažurirano ( Saturday, 22 October 2011 )