ИЗДАВАЊЕ КЛУБА КЦК ЗА НОВУ ГОДИНУ

“На основу одлуке Управног одбора од 14.11. 2012. године Културни центар Крушевац издаје у закуп путем усменог јавног надметања следећи пословни простор:


Клуб КЦК издаје се у закуп путем усменог јавног надметања, у виђеном стању, за дочек Нове 2013. године.


КЛУБ КЦК
Почетна цена закупнине је:
  1.   За дочек Нове 2013. године – 31.12. 2012. године, као и за “репризе” 01.01. 2013. године и 02.01. 2013. године УКУПНО 220.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  2.   За дочек Нове 2013. године – 31.12. 2012. године 130.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  3.   “Реприза” дочека 01.01. 2013. године 80.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  4.   “Реприза” дочека 02.01. 2013. године 50.000,00 динара, са ПДВ-ом
Приликом лицитације за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који лицитирају поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12. 2012. године, 01.01. 2013. године и за 02.01. 2013. године

УСЛОВИ:

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који на дан лицитације, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, Матични број правног лица и ПИБ.

Најнижи износ за подизање лицитације “корак” је 5% од износа почетне цене закупнине.

Правно лице, односно предузетник који излицитира наведени простор у обавези је да целокупни излицитирани износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од пет дана од дана завршетка лицитације. Уколико не уплати целокупни излицитирани износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од лицитације и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан лицитације.

По уплати целокупног излицитираног износа закључиће се Уговор о закупу.

Такође обавезе закупца су:

а) да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ -накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 85/2007 и Сл.Гласник РС бр. 91/2008) и документацију, доставити СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део Уговора о закупу.

Лицитација за наведени пословни простор ће се одржати дана 26.11.2012. године у 12:00 сати у Медија центру Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. Уколико прва лицитација не успе друга се заказује под истим условима и у истом простору за 03.12.2012.г."

За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра Крушевац, Топличина 2/2, Крушевац. Особа за контакт Марија Цветковић, дипл.правник.

в.д. Директор
мр Мирослав Смиљковић