ЗЛАТНА КАЦИГА-GOLDEN HELMET

20- RESULT      -     21- KONKURS

ВИДЕО-АУДИО и КЦК БЛОГ


  КЦК АРТ               КЦК БЛОГ

Добродошли у Крушевац !

ПРЕТРАГА САЈТА

СЛОВАР ЗА МИЛИЋА...

ЗЛАТНА КАЦИГА

КУЛТ СПОМЕНАР КЦК

БИОСКОПИ

ПУТЕВИ КУЛТУРЕ

КОНКУРСИ... и огласи

Издавање пословног простора у Биоскопу Крушевац

Предмет: Објављивање огласа / Издавање пословног простора у Биоскопу Крушевац.

“На основу одлуке Управног одбора од 07.12. 2012. године Културни центар Крушевац издаје у закуп путем усменог јавног надметања пословни простор у Биоскопу «Крушевац», други локал десно од улаза, Кајмакчаланска бб у површини од 47,25 м2, као и магацински простор у површини од 47 м2 који се налази у сутерену Биоскопа “Крушевац”. Локал са магацинским простором издаје се на период од 24 месеца, искључиво за обављање трговинске или угоститељске делатности. Локал није опремљен за обављање угоститељске делатности, што значи да ће будући закупац морати о свом трошку да врши адаптацију, уз услов да му за адаптацију на пројекат и утврђене радове претходно сагласност да надлежни орган.

- Почетна цена закупнине пословног простора је 1.132,00 динара по м2 месечно, а магацинског простора је 330,00 динара по м2 месечно. Минимално подизање цене закупа у надметању «корак» за пословни простор је 57,00 динара по м2, а за магацински простор је 17,00 динара по м2.

- Право учешћа имају сва правна и физичка лица која се баве назначеним делатностима, а презентују доказ о регистрованој радњи односно предузећу и која уплате кауцију у износу од 100% једномесечне почетне цене закупнине на дан лицитације на благајни Културног центра и која немају дуговања према Културном центру Крушевац.

- Лице које излицитира поменути пословни простор у обавези је да целокупни излицитирани износ одмах уплати по завршетку лицитације. ПДВ по важећим законским прописима плаћа закупац.

- Закупац може ући у излицитирани простор одмах по добијању сагласности надлежног органа на предлог Уговора о закупу.

- Закупац не сме мењати намену закупљеног простора у односу на излицитирану. Лицитација ће се одржати дана 24.12. 2012.године у 10,00 сати у Медија центру Културног центра Крушевац, Топличина 2.

У случају да прва лицитација не успе иста се понавља под истим условима и у истом простору 28.12.2012. године.

Опширније: Издавање пословног простора у Биоскопу Крушевац

КОНКУРС ЗА САЈАМ СВАШТАРИЦА

Конкурс за излагање на сајму СВАШТАРИЦА

Културни центар Крушевац расписује конкурс поводом сајма уникатних употребних предмета СВАШТАРИЦА, који ће се одржати 27. и 28. 12.2012. године у Клубу КЦК у временском периоду од 13:00 до 20:00 сати.

На конкурс се могу пријавити искључиво ауторски радови из области примењене уметности.

Услови: Две фотографије радова у електронској форми (ЈПГ формат), са краћом биографијом и контакт подацима послати на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , са назнаком *За конкурс СВАШТАРИЦА*.

Опширније: КОНКУРС ЗА САЈАМ СВАШТАРИЦА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОПРАВКУ КРОВА КЦК

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Топличина 2
Крушевац, 29.10.2012. године

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 116/08) и члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("Сл. гласник РС" број 50/09), достављамо Вам:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
 Назив наручиоца: Културни центар Крушевац
Одговорно лице: в.д. директор мр Мирослав Смиљковић
Број телефона - централа: 037/423-025, 037/421-877
Број факса - централа: 037/423-025, 037/421-877
ПИБ: 100314993
Матични број: 7850140
Шифра делатности: 9001
Банка: Управа за трезор
Број текућег рачуна: 840-249664-73, 840-249668-61
Особа за контакт: Марија Цветковић
Телефон: 037/423-025,037/421-877
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке је извођење радова на поправци – замени кровног покривача на управној згради Културног центра Крушевац.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Заинтересовани конкурсну документацију могу преузети на адреси: Културни центар Крушевац, улица Топличина 2, канцеларија бр. 5, сваког радног дана, док траје рок за достављање понуда, у времену од 09 до 14 часова. Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 05.11.2012. године, до 11,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту лично или у канцеларију број 5 на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина бр. 2 са назнаком: "ПОНУДА ЗА иЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ – ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде са варијантама су забрањене.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Опција понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном картом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 05.11. 2012. године, у 12,00 часова у канцеларији бр. 5, управне зграде Културног центра Крушевца, улица Топличина бр. 2, у Крушевцу уз присуство овлашћених представника понуђача.

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Опширније: ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОПРАВКУ КРОВА КЦК

ИЗДАВАЊЕ КЛУБА КЦК ЗА НОВУ ГОДИНУ

“На основу одлуке Управног одбора од 14.11. 2012. године Културни центар Крушевац издаје у закуп путем усменог јавног надметања следећи пословни простор:


Клуб КЦК издаје се у закуп путем усменог јавног надметања, у виђеном стању, за дочек Нове 2013. године.


КЛУБ КЦК
Почетна цена закупнине је:
  1.   За дочек Нове 2013. године – 31.12. 2012. године, као и за “репризе” 01.01. 2013. године и 02.01. 2013. године УКУПНО 220.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  2.   За дочек Нове 2013. године – 31.12. 2012. године 130.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  3.   “Реприза” дочека 01.01. 2013. године 80.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  4.   “Реприза” дочека 02.01. 2013. године 50.000,00 динара, са ПДВ-ом
Приликом лицитације за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који лицитирају поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12. 2012. године, 01.01. 2013. године и за 02.01. 2013. године

УСЛОВИ:

Опширније: ИЗДАВАЊЕ КЛУБА КЦК ЗА НОВУ ГОДИНУ

АУДИЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА У ДРАМСКИ СТУДИО БАТА МИЛАДИНОВИЋ

Наредних дана се можете пријавити за рад у Драмском студију Бата Миладиновић Културног центра Крушевац. Ако желите да будете део креативног доприноса за богат драмски живот у Крушевцу, придружите нам се.
 


Опширније: АУДИЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА  У ДРАМСКИ СТУДИО БАТА МИЛАДИНОВИЋ