SADRŽAJ SAJTA
POČETNA
НОВИ САЈТ
DOBRODOŠLI !
O NAMA
Aktuelni program
MILIĆ OD MAČVE
ZLATNA KACIGA
PUTEVI KULTURE
TIN FEST
NOSTALGIJA
KRUŠEVAC PAMTI
KARAOKE OKRŠAJ
SLIKAMO ZA KCK
PROGRAMI KCK
Mesečni programi
Vodič KCK - 18
KONKURSI
OGLASI KCK
BLOG
FEDRARO
STARI SAJT
KABARE KCK
HOR SRPKINJE
BIOSKOPI
Grad adrenalina
VIDEO
PROMOCIJE KNJIGA
SAJAM KNJIGA
PUTEVI KULTURE
GRAD ADRENALINA


AUDIO - VIDEO
BLOG KCK
САЈАМ КЊИГА

LINKOVIBIOSKOPI
20 ZLATNA KACIGA

Izabrana vest
DETALJNIJE
Administrator
Statistika
OS: Linux h
PHP: 5.4.45
MySQL: 5.7.44-log-cll-lve
Vreme: 15:02
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Članovi: 8
Vesti: 721
Veb veze: 5
Posetioci: 6325016
Poziv - digat. i ofset štampa sa upustvom PDF Štampaj E-pošta
Autor Jelena Ivanović   
Tuesday, 02 March 2010

POZIV I UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ZA DIGITALNU I OFSET ŠTAMPU ZA POTREBE KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC U 2010. GODINI

Kulturni centar Kruševac poziva zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom za dodelu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u otvorenom postupku za digitalnu i ofset štampu...

Kulturni centar
Kruševac
Br.494-2/17/10
Od 01.03.2010. god. 

POZIV I UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ZA DIGITALNU ŠTAMPU

Kulturni centar Kruševac poziva zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom za dodelu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u otvorenom postupku za digitalnu štampu, po sledećim uslovima:

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača, sa naznakom “NE OTVARATI-PONUDA ZA DIGITALNU ŠTAMPU” na adresu: Kulturni centar Kruševac, Topličina 2/2 37.000 Kruševac.

Ponuda mora stići preporučenom poštom ili lično, na gore navedenu adresu najkasnije do 10.03.2010. godine do 11 časova, bez obzira na način dostave, uz popunjenu i overenu Izjavu o ispunjenosti obaveznih uslova i ugovor za štamparske uslove-digitalna štampa. Ponude koje naručilac primi nakon isteka roka biće odbijene i neotvorene vraćene ponuđaču. Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Cena mora biti izražena u dinarima bez uračunatog PDV-a (poreski obveznici koji nisu u sistemu PDV-a u obavezi su da tu činjenicu naznače u ponudi). Cena iskazana u ponudi je konačna i nije podložna promenama, izražena po komadu na osnovu naznačenog tiraža. Svi eventualni popusti i povoljnosti moraju biti uračunati u ponudu. Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, nikakav predlog u tom pogledu neće biti razmotren.

Kriterijum za ocenu ponuda je “najniža ponuđena cena”.

U slučaju dobijanja dve ili više  istih ponuda naručilac će pri odlučivanju primeniti kriterijum kvalitet štampe koji će se oceniti na osnovu reprezentativnog primerka štampanog materijala koji je ponuđač dužan da dostavi uz ponudu.

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji nakon  sprovedenog postupka u obavezi će biti da preuzima pripremu za štampu u Kulturnom centru Kruševac, kao i da odštampani materijal dostavlja u Kulturni centar Kruševac.

Otvaranje ponuda obaviće se dana 10.03.2010. godine u 12,00 časova u Kulturnom centru Kruševac, kancelarija broj 5.

Na sve ne pomenuto u konkursnoj dokumentaciji primenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama.

 
Plakat za mesečni program KCK

Format: A3
Papir: vodootporni 90gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 120kom. (12x10

 

Plakat programa

Format: A3
Papir: Copy 80gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 1000 kom.

Plakat programa

Format: A3
Papir: sjajni copy 200gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 100 kom.

Reklamni plakat

Format: A2
Papir: photo glosy 220gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 5-6 kom.

 

Kulturni centar
Kruševac
Br.495-1/17/10
Od 01.03.2010. god. 

 

POZIV I UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ZA OFSETNU ŠTAMPU

Kulturni centar Kruševac poziva zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom za dodelu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u otvorenom postupku za ofsetnu štampu, po sledećim uslovima:

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača, sa naznakom “NE OTVARATI-PONUDA ZA OFSETNU ŠTAMPU” na adresu: Kulturni centar Kruševac, Topličina 2/2 37.000 Kruševac.

Ponuda mora stići preporučenom poštom ili lično, na gore navedenu adresu najkasnije do 10.03.2010. godine do 11 časova, bez obzira na način dostave, uz popunjenu i overenu Izjavu o ispunjenosti obaveznih uslova i ugovor za štamparske uslove-ofsetna štampa. Ponude koje naručilac primi nakon isteka roka biće odbijene i neotvorene vraćene ponuđaču. Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Cena mora biti izražena u dinarima bez uračunatog PDV-a (poreski obveznici koji nisu u sistemu PDV-a u obavezi su da tu činjenicu naznače u ponudi). Cena iskazana u ponudi je konačna i nije podložna promenama, izražena po komadu na osnovu naznačenog tiraža. Svi eventualni popusti i povoljnosti moraju biti uračunati u ponudu. Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, nikakav predlog u tom pogledu neće biti razmotren.

Kriterijum za ocenu ponuda je “najniža ponuđena cena”.

U slučaju dobijanja dve ili više  istih ponuda naručilac će pri odlučivanju primeniti kriterijum kvalitet štampe koji će se oceniti na osnovu reprezentativnog primerka štampanog materijala koji je ponuđač dužan da dostavi uz ponudu.

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji nakon  sprovedenog postupka, u obavezi će biti da preuzima pripremu za štampu u Kulturnom centru Kruševac, kao i da odštampani materijal dostavlja u Kulturni centar Kruševac.

Otvaranje ponuda obaviće se dana 10.03.2010. godine u 12,30 časova u Kulturnom centru Kruševac, kancelarija broj 5.

Na sve ne pomenuto u konkursnoj dokumentaciji primenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama.

 

Časopis Putevi Kulture

Zatvoreni format: B5
Tiraž: 300 primeraka
Korice : pun kolor sa plastifikacijom B5+ preklop 22,5x9cm na 300gr. kunzdruku
Broj strana :200

-         kolornih 12 strana na 115gr. kunzdruku

-         stranice u jednoj boji na 80gr. ofsetnom papiru

Izlazi dva puta godišnje

 

Katalog za Zlatnu kacigu

Zatvoreni format: 23x20,7cm
Tiraž: 400 primeraka
Korice: pun kolor obostrana plastifikacija na 350gr. kuzdruku, poslenja strana korica obostrani kolor
Broj strana :84

-         kolornih strana 53 na 130gr. kuzdruku

-         jednobojne strane na 130gr. kuzdruku

Izlazi jednom godišnje

 

Konkursni flajeri za Zlatnu kacigu

Format: A4
Štampa: pun kolor obostrano
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 500 kom
 

Konkursni flajeri za Zlatnu kacigu - dečiji konkurs

Format: 210x99mm
Štampa: pun kolor obostrana štampa
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 300 kom
 

Monografija Zlatne kacige


Zatvoreni format: B5
Korice : pun kolor sa plastifikacijom B5
Broj strana: 160

-od toga kolornih strana: 60

Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 400
primeraka

 
Plakat za pozorišnu predstavu

Format: A2
Štampa: pun kolor
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 300 kom

 

Plakati za potrebe Kluba KCK

Format: B2  i C2
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Štampa: u jednoj boji i pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 3000 kom u jednoj boji

i 600 kom pun kolor

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА_____________________________

БРОЈ________________

ДАТУМ________2010.г.

 
И  З  Ј  А  В  А

 

            У циљу подношења понуде за јавну набавке за услуге штампања –дигитална штампа потврђујем у својству овлашћеног лица правног лица да напред наведено Предузеће у потпуности испуњава услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», бр. 116/2008), односно:

 • да је правно лице регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар,
 •  да је основано и за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
 •  да му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке,
 • да је измирило доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
 •  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола, предвиђена посебним прописом,
 • да правно лице располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и
 • да правно лице располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима позива да се учини понуда и пратеће конкурсне документације за предметну јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове јавног позива што потврђујем достављањем своје понуде.

 

                                              ПРЕДУЗЕЋЕ____________________________                                            

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ_____________________

 

 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА_____________________________

БРОЈ________________

ДАТУМ________2010.г.

 

И  З  Ј  А  В  А

 

У циљу подношења понуде за јавну набавке за услуге штампања –офсетна штампа потврђујем у својству овлашћеног лица правног лица да напред наведено Предузеће у потпуности испуњава услове из чл. 44. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», бр. 116/2008), односно:

 • да је правно лице регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар,
 • да је основано и за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
 • да му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке,
 • да је измирило доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
 • да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола, предвиђена посебним прописом,
 • да правно лице располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и
 • да правно лице располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

            Потврђујем да сам у потпуности упознат са условима позива да се учини понуда и пратеће конкурсне документације за предметну јавну набавку за коју подносим понуду, те неопозиво прихватам све предвиђене услове јавног позива што потврђујем достављањем своје понуде.

 
                                               
ПРЕДУЗЕЋЕ____________________________

                                                ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ_____________________

 

 

 

 

УГОВОР  ЗА  ШТАМПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА – ОФСЕТНА  ШТАМПА

 

Између:

1.  Културног центра Крушевац, Топличина бр.2/2 ПИБ број 100314993, кога заступа  директор Љубодраг Обрадовић (у даљем тексту КЦК) и

2. ____________________ ул. ________________ бр.____ ПИБ _______________ коју заступа __________________ (у даљем тексту ________________ ).

 

Члан 1.

 
             Предмет Уговора је штампање материјала – офсетна штампа  на годишњем нивоу за 2010-у годину за потребе  Културног центра Крушевац у свему према понуди ________________ од _______ 2010. године заведене у Културном центру Крушевац под бројем ____________.

 
Члан 2.

Обавезе  _______________ су да у предвиђеном (договореном) року, у назначеном стандарду, квалитету и по уговореним ценама изврши штампање материјала – офсетна штампа за потребе  Културног центра, а према захтевима добијеним од стране КЦК.

_______________  се обавезује  да на све благовремено достављене информације од стране КЦК, када је у питању извршење уговорених обавеза, професионално одговори поступајући у духу добрих пословних односа и  очувања интереса Културног центра Крушевац.

 Члан 3.

Обавезе КЦК су :

 • да   _________________ благовремено обавести о  потребама  штампања материјала – офсетна штампа за потребе  КЦК.
 • да правовремено и на професионалан начин укаже на евентуалне пропусте настале   током обављања услуга од стране _______________
 •  да у договореном временском року измири финансијске обавезе по основу ваљано обављених   услуга, а по фактури коју испостави  _________________ 

 Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне неспоразуме настале по основу реализовања овог Уговора настојати да реше споразумно.

-         У случају непридржавања одредби овог Уговора од стране ______________  доћи ће до једностраног отказивања Уговора од стране Културног центра Крушевац.

Евентуални спор по овом уговору уговарачи ће решити споразумно, у супротном спор ће се предати надлежном суду.

 
Члан 5.

Уговор је сачињен у три истоветна примерка, за КЦК два а за ________________ један примерак, закључен и потписан у Крушевцу, који важи до 31.12. 2010.године  и њиме располажу обе уговорне стране.                                                                      

  

                                                                               1. Културни центар Крушевац ________________

                                                                    2. Понуђач ___________________

                 

 УГОВОР  ЗА  ШТАМПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА – ДИГИТАЛНА  ШТАМПА

 

Између:

1.  Културног центра Крушевац, Топличина бр.2/2 ПИБ број 100314993, кога заступа  директор Љубодраг Обрадовић (у даљем тексту КЦК) и

2. ____________________ ул. _________________, ПИБ _______________ коју заступа __________________ (у даљем тексту ___________________).

  

Члан 1.

 
                Предмет Уговора су штампање материјала – дигитална штампа  на годишњем нивоу за 2010-у годину за потребе  Културног центра Крушевац у свему према понуди ___________________ од _______. 2010. године заведене у Културном центру Крушевац под бројем ___________.

 
Члан 2.
 

 Обавезе __________________ су да у предвиђеном (договореном) року, у назначеном стандарду, квалитету и по уговореним ценама изврши штампање материјала – дигитална штампа за потребе  Културног центра, а према захтевима добијеним од стране КЦК.

___________________  се обавезује  да на све благовремено достављене информације од стране КЦК, када је у питању извршење уговорених обавеза, професионално одговори поступајући у духу добрих пословних односа и  очувања интереса Културног центра Крушевац. 

Члан 3.

Обавезе КЦК су :

-         да   _________________ благовремено обавести о  потребама  штампања материјала – дигитална штампа за потребе  КЦК.

-         да правовремено и на професионалан начин укаже на евентуалне пропусте настале   током обављања услуга од стране ______________

-                - да у договореном временском року измири финансијске обавезе по основу ваљано обављених   услуга, а по фактури коју испостави  ______________________

 
Члан 4.
 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне неспоразуме настале по основу реализовања овог Уговора настојати да реше споразумно.

-         У случају непридржавања одредби овог Уговора од стране _________________ доћи ће до једностраног отказивања Уговора од стране Културног центра Крушевац.

 Евентуални спор по овом уговору уговарачи ће решити споразумно, у супротном спор ће се предати надлежном суду.

  

Члан 5.

Уговор је сачињен у три истоветна примерка, за КЦК два а за _________________ један примерак, закључен и потписан у Крушевцу, који важи до 31.12. 2010.године  и њиме располажу обе уговорне стране.                                                                      

 

         Културни центар Крушевац ______________

Понуђач________________________               


Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
< Prethodno   Sledeće >