ЗЛАТНА КАЦИГА-GOLDEN HELMET

20- RESULT      -     21- KONKURS

ВИДЕО-АУДИО и КЦК БЛОГ


  КЦК АРТ               КЦК БЛОГ

Добродошли у Крушевац !

ПРЕТРАГА САЈТА

СЛОВАР ЗА МИЛИЋА...

ЗЛАТНА КАЦИГА

КУЛТ СПОМЕНАР КЦК

БИОСКОПИ

ПУТЕВИ КУЛТУРЕ

ИЗДАВАЊЕ КЛУБА КЦК ЗА НОВУ ГОДИНУ

“На основу одлуке Управног одбора од 14.11. 2012. године Културни центар Крушевац издаје у закуп путем усменог јавног надметања следећи пословни простор:


Клуб КЦК издаје се у закуп путем усменог јавног надметања, у виђеном стању, за дочек Нове 2013. године.


КЛУБ КЦК
Почетна цена закупнине је:
  1.   За дочек Нове 2013. године – 31.12. 2012. године, као и за “репризе” 01.01. 2013. године и 02.01. 2013. године УКУПНО 220.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  2.   За дочек Нове 2013. године – 31.12. 2012. године 130.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  3.   “Реприза” дочека 01.01. 2013. године 80.000,00 динара, са ПДВ-ом.
  4.   “Реприза” дочека 02.01. 2013. године 50.000,00 динара, са ПДВ-ом
Приликом лицитације за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који лицитирају поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12. 2012. године, 01.01. 2013. године и за 02.01. 2013. године

УСЛОВИ:

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који на дан лицитације, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, Матични број правног лица и ПИБ.

Најнижи износ за подизање лицитације “корак” је 5% од износа почетне цене закупнине.

Правно лице, односно предузетник који излицитира наведени простор у обавези је да целокупни излицитирани износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од пет дана од дана завршетка лицитације. Уколико не уплати целокупни излицитирани износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од лицитације и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан лицитације.

По уплати целокупног излицитираног износа закључиће се Уговор о закупу.

Такође обавезе закупца су:

а) да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ -накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 85/2007 и Сл.Гласник РС бр. 91/2008) и документацију, доставити СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део Уговора о закупу.

Лицитација за наведени пословни простор ће се одржати дана 26.11.2012. године у 12:00 сати у Медија центру Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. Уколико прва лицитација не успе друга се заказује под истим условима и у истом простору за 03.12.2012.г."

За ближе информације обратити се на телефон 421-877 и 423-025 или у просторијама Културног центра Крушевац, Топличина 2/2, Крушевац. Особа за контакт Марија Цветковић, дипл.правник.

в.д. Директор
мр Мирослав Смиљковић