ЗЛАТНА КАЦИГА-GOLDEN HELMET

20- RESULT      -     21- KONKURS

ВИДЕО-АУДИО и КЦК БЛОГ


  КЦК АРТ               КЦК БЛОГ

Добродошли у Крушевац !

ПРЕТРАГА САЈТА

СЛОВАР ЗА МИЛИЋА...

ЗЛАТНА КАЦИГА

КУЛТ СПОМЕНАР КЦК

БИОСКОПИ

ПУТЕВИ КУЛТУРЕ

Poziv za dostavljanje ponude za digitalnu i ofset štampu

Kulturni centar Kruševac
Kruševac
15.03.2012. god.

POZIV I UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ZA OFSET I DIGITALNU ŠTAMPU

Kulturni centar Kruševac poziva zainteresovane ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom za dodelu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti u otvorenom postupku za ofset i digitalnu štampu, po sledećim uslovima: Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom ponuđača, sa naznakom “NE OTVARATI-PONUDA ZA OFSET I DIGITALNU ŠTAMPU” na adresu: Kulturni centar Kruševac, Topličina 2/2 37.000 Kruševac.

Ponuda mora stići preporučenom poštom ili lično, na gore navedenu adresu najkasnije do 22.03. 2012. godine do 11 časova, bez obzira na način dostave, uz popunjenu i overenu Izjavu o ispunjenosti obaveznih uslova i ugovor za štamparske uslove-ofsetna i digitalna štampa. Ponude koje naručilac primi nakon isteka roka biće odbijene i neotvorene vraćene ponuđaču. Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Cena mora biti izražena u dinarima bez uračunatog PDV-a (poreski obveznici koji nisu u sistemu PDV-a u obavezi su da tu činjenicu naznače u ponudi). Cena iskazana u ponudi je konačna i nije podložna promenama, izražena po komadu na osnovu naznačenog tiraža. Svi eventualni popusti i povoljnosti moraju biti uračunati u ponudu. Nisu dozvoljene ponude sa varijantama, nikakav predlog u tom pogledu neće biti razmotren.

Kriterijum za ocenu ponuda je “najniža ponuđena cena”.

U slučaju dobijanja dve ili više istih ponuda naručilac će pri odlučivanju primeniti kriterijum kvalitet štampe koji će se oceniti na osnovu reprezentativnog primerka štampanog materijala koji je ponuđač dužan da dostavi uz ponudu.

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji nakon sprovedenog postupka, u obavezi će biti da preuzima pripremu za štampu u Kulturnom centru Kruševac, kao i da odštampani materijal dostavlja u Kulturni centar Kruševac.

Otvaranje ponuda obaviće se dana 22.03. 2012. godine u 12,30 časova u Kulturnom centru Kruševac, kancelarija broj 5.

Na sve ne pomenuto u konkursnoj dokumentaciji primenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Potpuna dokumentacija za učešće na ovom pozivu-konkursu se može podići u Kulturnom centru Kruševac, Topličina 2 do 21.03.2012. godine uz prezentovanje podataka o registraciji firme.

OFSET ŠTAMPA

Putevi Kulture
Zatvoreni format: B5
Tiraž: 300 primeraka
Korice: pun kolor sa plastifikacijom B5+ preklop 22,5x9cm na 300gr. kunzdruku
Broj strana:200
stranice u jednoj boji na 80gr. ofsetnom papiru
Izlazi dva puta godišnje

Katalog za Zlatnu Kacigu
Zatvoreni format: 23x20,7cm
Tiraž: 300 primeraka
Korice: pun kolor obostrana plastifikacija na 350gr. kuzdruku, poslenja strana korica obostrani kolor
Broj strana :84
kolornih strana 53 na 130gr. kuzdruku
jednobojne strane na 130gr. kuzdruku
Izlazi jednom godišnje

Konkursni flajeri za Zlatnu kacigu
Format: A4
Štampa: pun kolor obostrano
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 500 kom

Konkursni flajeri za Zlatnu kacigu - dečiji konkurs
Format: 210x99mm
Štampa: pun kolor obostrana štampa
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 300 kom

Monografija Zlatne kacige
Zatvoreni format: 33x23cm
Korice:pun kolor sa plastifikacijom, tvrd povez 33x23cm
Broj stranica:200
broj kolor strana:200
Papir: kunzdruk sjajni 115 gr.
Tiraž: 200 primeraka

Monografija Pesnički fijaker
Zatvoreni format: A5
Korice:pun kolor sa plastifikacijom, A5
Broj stranica: 100
broj kolor strana: 20
Papir: na 115 gr.
Tiraž: 200 primeraka


DIGITALNA ŠTAMPA

KNJIGA RASINSKI CVET
Zatvoreni format: A5
Korice:pun kolor sa plastifikacijom, A5
Broj stranica: 150
broj kolor strana: 0
Papir: na 80 gr. Ofsetnom papiru
Tiraž: 100 primeraka

KNJIGA – Haskovo -Kruševac Poezija
Zatvoreni format: A5
Korice:pun kolor sa plastifikacijom, A5
Broj stranica: 150
broj kolor strana: 0
Papir: na 80 gr. Ofsetnom papiru
Tiraž: 100 primeraka

Plakat programa KCK
Format: A3
Papir: sjajni 180-240 gr.
Štampa: jednosrano pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 2000 kom.

Plakat programa KCK
Format: A3
Papir: sjajni 180-240 gr.
Štampa: obostra pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 100 kom.

Reklamni plakat
Format: A2
Papir: photo glosy 180-240gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 12 kom.

Reklamni plakat
Format: A0
Papir: photo glosy 180-240 gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 5 kom.

Katalozi za izložbe
Format: A4
Papir: photo glosy 180-240 gr.
Štampa: pun kolor obostrano
Tiraž: na godišnjem nivou 600kom.

Kopija radova za izložbu Zlatna kaciga
Format: A4
Papir: photo glosy 180-240 gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 100 kom.

Diplome i nagrade za Zlatnu kacigu i dečji konkurs
Format: A3
Papir: sjajni 240gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 50 kom.

Diplome i nagrade za Dečji program, TIN FEST diplome, Dan kuće, Podvodni film isl.
Format: A4
Papir: sjajni 240gr.
Štampa: pun kolor
Tiraž: na godišnjem nivou 150 kom.

УГОВОР ЗА ШТАМПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА – ДИГИТАЛНА ШТАМПА

Између: 1. Културног центра Крушевац, Топличина бр.2/2 ПИБ број 100314993, кога заступа директор Љубодраг Обрадовић (у даљем тексту КЦК) и 2. ____________________ ул. _________________, ПИБ _______________ коју заступа __________________ (у даљем тексту ___________________).

Члан 1.

Предмет Уговора су штампање материјала – дигитална штампа на годишњем нивоу за 2012-у годину за потребе Културног центра Крушевац у свему према понуди ___________________ од _______. 2012. године заведене у Културном центру Крушевац под бројем ___________.

Члан 2.

Обавезе __________________ су да у предвиђеном (договореном) року, у назначеном стандарду, квалитету и по уговореним ценама изврши штампање материјала – дигитална штампа за потребе Културног центра, а према захтевима добијеним од стране КЦК. ___________________ се обавезује да на све благовремено достављене информације од стране КЦК, када је у питању извршење уговорених обавеза, професионално одговори поступајући у духу добрих пословних односа и очувања интереса Културног центра Крушевац.

Члан 3.

Обавезе КЦК су : - да _________________ благовремено обавести о потребама штампања материјала – дигитална штампа за потребе КЦК. - да правовремено и на професионалан начин укаже на евентуалне пропусте настале током обављања услуга од стране ______________ - - да у договореном временском року измири финансијске обавезе по основу ваљано обављених услуга, а по фактури коју испостави ______________________

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне неспоразуме настале по основу реализовања овог Уговора настојати да реше споразумно. - У случају непридржавања одредби овог Уговора од стране _________________ доћи ће до једностраног отказивања Уговора од стране Културног центра Крушевац.

Евентуални спор по овом уговору уговарачи ће решити споразумно, у супротном спор ће се предати надлежном суду.

Члан 5. Уговор је сачињен у три истоветна примерка, за КЦК два а за _________________ један примерак, закључен и потписан у Крушевцу, који важи до 31.12. 2012. године и њиме располажу обе уговорне стране.

Културни центар Крушевац __________________________                                                                                _______________________


УГОВОР ЗА ШТАМПАЊЕ МАТЕРИЈАЛА – ОФСЕТ ШТАМПА

Између: 1. Културног центра Крушевац, Топличина бр.2/2 ПИБ број 100314993, кога заступа директор Љубодраг Обрадовић (у даљем тексту КЦК) и 2. ____________________ ул. ________________ бр.____ ПИБ _______________ коју заступа __________________ (у даљем тексту ________________ ).

Члан 1.

Предмет Уговора је штампање материјала – офсет штампа на годишњем нивоу за 2012-у годину за потребе Културног центра Крушевац у свему према понуди ________________ од _______ 2012. године заведене у Културном центру Крушевац под бројем ____________.

Члан 2.

Обавезе _______________ су да у предвиђеном (договореном) року, у назначеном стандарду, квалитету и по уговореним ценама изврши штампање материјала – офсет штампа за потребе Културног центра, а према захтевима добијеним од стране КЦК. _______________ се обавезује да на све благовремено достављене информације од стране КЦК, када је у питању извршење уговорених обавеза, професионално одговори поступајући у духу добрих пословних односа и очувања интереса Културног центра Крушевац.

Члан 3.

Обавезе КЦК су : да _________________ благовремено обавести о потребама штампања материјала – офсет штампа за потребе КЦК. да правовремено и на професионалан начин укаже на евентуалне пропусте настале током обављања услуга од стране _______________ да у договореном временском року измири финансијске обавезе по основу ваљано обављених услуга, а по фактури коју испостави _________________

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне неспоразуме настале по основу реализовања овог Уговора настојати да реше споразумно. У случају непридржавања одредби овог Уговора од стране ______________ доћи ће до једностраног отказивања Уговора од стране Културног центра Крушевац. Евентуални спор по овом уговору уговарачи ће решити споразумно, у супротном спор ће се предати надлежном суду.

Члан 5.

Уговор је сачињен у три истоветна примерка, за КЦК два а за ________________ један примерак, закључен и потписан у Крушевцу, који важи до 31.12. 2012. године и њиме располажу обе уговорне стране.

Културни центар Крушевац __________________________                                                                                 ____________________________